Všetky obrázky na tejto stránke podliehajú autorským právam. Kopírovanie, zdieľanie a používanie na komerčne aj súkromné účely, nie je možne bez súhlasu autora. Pokiaľ nedostanete súhlas autora, vystavujete sa možnosti porušenia autorských práv, ktoré spôsobia šíriteľovi právne následky za ktoré zodpovedá v plnej miere. Fotografie sú vo výhradnom vlastníctve Alexandry Papcunovej.

Billy Barman

Collosseum

Moonlit

Skatecup snv.

Wesselényi

Wesselényi