Obchodné podmienky a podmienky používania internetovej stránky

 

I. Všeobecné ustanovenia

 

Podmienky využívania internetovej stránky určuje občianske združenie Unique & Limited ako ich prevádzkovateľ a je oprávnené ich kedykoľvek jednostranne meniť. Zmena Podmienok používania internetovej stránky je účinná uverejnením zmenených Podmienok používania internetovej stránky. Občianske združenie Unique & Limited je kedykoľvek oprávnené meniť a dopĺňať obsah informácií uverejnených na internetovej stránke, ako i kedykoľvek prerušiť a/alebo prestať uverejňovať informácie bez toho, aby o tejto skutočnosti musela vopred informovať.

 

Zásady hospodárenia

 

Združenie je právnickou osobou s vlastnou právnou subjektivitou. Združenie má právo nadobúdať majetok a je povinné hospodáriť v súlade s platnými právnymi predpismi. Majetok združenia tvoria jeho príjmy, pohľadávky a záväzky. Za svoje záväzky združenie ručí celým majetkom.

Zdrojmi majetku občianskeho združenia sú členské príspevky, dary od fyzických osôb, sponzorstvá, dobrovoľné príspevky, dotácie a granty, 2% z dane právnických a fyzických osôb, prostriedky získané pri organizovaní rôznych aktivít v rámci cieľov združenia, príjmy z vlastnej činnosti, prostriedky z ekonomických aktivít a iné príjmy.

Výnosy z majetku a vlastnej ekonomickej činnosti budú použité len na podporu realizácie cieľov združenia.

 

Predávajúci:

OZ Unique & Limited

Reg. Číslo: VVS/1-900/90-54614

Sídlo: Poštová ulica 1054/2, 05342 Krompachy, Slovenská republika

IČO: 52000869

DIČ: 2120869663

Štatutár: Mgr. Monika Nehrerová

Tel: 0948 396 054

 

Kupujúci:

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim ako odberateľ (zákazník) produktov od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu, ktorý sa nachádza na webovom sídle www.uniqueandlimited.sk/obchod

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy

 

  • Kupujúci odoslaním riadne vyplnenej objednávky vyjadruje súhlas s obchodnými podmienkami internetového obchodu, ktorý sa nachádza na webovom sídle www.uniqueandlimited.sk/obchod
  • Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy a je považovaná za záväznú, pokiaľ obchodné podmienky neustanovujú inak. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

 

III. Povinnosti predávajúceho

 

Zákazníkom sa predávajúci zaväzuje dodať:

Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR. Tovar, ktorý bude kvalitne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

Poškodenie zásielky zavinené poštou.

Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.

Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.

Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou našich výrobcov a dodávateľov alebo

iných nepredvídateľných prekážok.

 

IV. Povinnosti kupujúceho

 

Kupujúci sa zaväzuje:

Objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov pri doručení. Ak je obal zásielky mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť doručovateľovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru, alebo chýbajúceho tovaru spíše doručovateľ s kupujúcim záznam, tzv. škodový protokol. Kupujúci môže takúto zásielku odmietnuť prevziať. Kupujúci bezodkladne informuje predávajúceho o týchto skutočnostiach e-mailom alebo telefonicky. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

 

V. Objednanie tovaru

 

Kupujúci môže realizovať objednávku prostredníctvom internetovej stránky www.uniqueandlimited.sk/obchod.

Kupujúci má právo stornovať objednávku do 24 hodín od jej odoslania a to výlučne písomnou formou (e-mailom).Pokiaľ kupujúci stornuje svoju objednávku po odoslaní objednaného tovaru, alebo sa na zrušení objednávky s predávajúcim nedohodne a už došlo k plneniu, alebo vznikli náklady na strane predávajúceho, je kupujúci povinný uhradiť vzniknuté prevádzkové náklady. Prevádzkovými nákladmi sa rozumejú napr. príprava expedície, úhrada poštovného distribučnej spoločnosti a pod. V prípade neprevzatia zásielky zasielanej na dobierku v úložnej dobe dôjde k porušeniu kúpnej zmluvy, pretože kupujúci je zo strany predávajúceho automaticky informovaný o potvrdení a stave objednávky (elektronickou poštou). Všetka argumentácia či odôvodňovanie neprevzatia napr. neobdržanie oznámenia o uložení zásielky a pod. sú považované za účelové.

Zákazníkovi bude automaticky účtovaný poplatok vo výške €20. Za týmto účelom bude vystavená faktúra alebo zaslané platobné informácie potrebné k úhrade sankcie elektronickou formou so splatnosťou 14 dní a 0,5% za každý, aj začatý deň omeškania, v ktorom sú zahrnuté náklady predávajúceho spojené s objednávkou a expedíciou tovaru. Zákazník má možnosť v tomto prípade do 7 dní aktívne požiadať o opakované zaslanie zásielky a prevedie platbu za tovar vopred (najneskôr však do 5 dní). V takomto prípade mu nebude storno poplatok účtovaný. Pôvodná cena zásielky však bude navýšená o €3,- t.j. náklady na nové doručenie, doplatok rozdielu dotovanej ceny poštovného a balného za prvé doručenie. V prípade nezaplatenia objednávky, vzniknutých nákladov, či storno

poplatku v uvedenom termíne, budeme pohľadávku vymáhať. Proces je ústretovo nastavený tak, že zákazník má možnosť vždy uhradiť iba zavinenú škodu či náklady. Pokiaľ však nekomunikuje, nehodlá škodu či vzniknuté náklady uhradiť, nie je schopný sa s predávajúcim akokoľvek zmierlivo dohodnúť, neostáva nám nič iné, iba si uplatniť pokutu podľa týchto obchodných podmienok a pohľadávku eventuálne postúpiť k právnemu vymáhaniu. Za takúto  situáciu nesie plnú vinu zákazník a hradí taktiež zvýšené náklady z dôvodu svojho počínania, ktoré takýmito prieťahmi vo vymáhaní vznikajú.

 

VI. Cena a platba za tovar

 

Cena tovaru je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

Kupujúci uhrádza platbu, dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho. V prípade zaslania tovaru na dobierku platí spotrebiteľ cenu za produkt + cenu dobierky. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho, uhradením dobierky alebo platbou cez paypal. Pri platbe na účet, prevodný príkaz, prípadne priamy vklad na účet je potrebné aby ste uviedli číslo vašej objednávky ako variabilný symbol. Tovar Vám bude zaslaný až po pripísaní Vašej platby na náš účet. Platbu je potrebné zrealizovať do 7 dní. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Dokladom o predaji je dodací list a faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň aj ako záručný list.

 

VII. Dodacie podmienky

 

Objednávky vybavujeme priebežne. Dodacia lehota je 14 dní po obdŕžaní objednávky. Každú objednávku sa snažíme vybaviť v čo najkratšom termíne. V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime Vám predpokladaný termín dodania a vyžiadame si Vaše odsúhlasenie. Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 2 týždňov, odporúčame informovať sa u nás e-mailom.

 

VIII. Spôsob dodania

 

Objednaný tovar zasielame eSlovenskou poštou. Pri objednávkach zo zahraničia, si vopred dohodneme podmienky aj spôsob dodania a platby.

 

IX. Vrátenie tovaru

 

Pre vrátenie tovaru je potrebné vyplniť náš výmenný formulár, ktorý si môžete stiahnuť tu.

Ak by Vám objednaný tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovoval, môžete nám ho do 7dní od prevzatia zásielky zaslať späť formou balíka, alebo doporučene ako list, tovar zaslaný dobierkou nebude prijatý. Za každý vrátený tovar Vám obratom (najneskoršie do 15 dní) zašleme peniaze prevodom na Váš bankový účet. V prípade ak chcete tovar vrátiť bez udania dôvodu je potrebné tovar vrátiť nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale. K tovaru je potrebné priložiť všetky doklady, ktoré ste obdržali pri jeho kúpe.

 

X. Záručná doba

 

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Priložený doklad o predaji (faktúra) slúži zároveň ako záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu Slovenskej pošte. Práva a povinnosti kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka. Záruku si je možné uplatniť na stránke kontaktného formulára (ako prvý riadok v poli „E-mailova správa“ uviesť čislo objednávky) www.uniqueandlimited.sk/kontakt/ alebo zaslaním e-mailovej správy na mail@uniqueandlimited.sk

XI. Reklamácia

 

Pre reklamáciu tovaru je potrebné vyplniť náš reklamačný formulár, ktorý si môžete stiahnuť tu.

Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať, môže sa totiž stať, že pracovníci pošty poškodia zásielku nevhodnou manipuláciou. Na už prijaté, poškodené zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že vám prišla zásielka poškodená a neprevzali ste ju, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom. V tomto prípade Vám pošleme novú zásielku.

Reklamácia sa vzťahuje len na:

  • preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.

Reklamácia sa nevzťahuje na:

  • chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.

Postup pri reklamácii:

Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel: Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a doklad o predaji. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak zistíte výrobné chyby, je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu dokladu o predaji, ktorý sme poslali s tovarom. Reklamovaný tovar vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete alebo vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Doba vybavenia reklamácie:

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodneme inak. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Autorské práva

 

Užívateľ tejto internetovej stránky berie na vedomie, že obsah tejto internetovej stránky, dizajn tejto internetovej stránky, grafické vyobrazenia, obrázky, zvukové alebo obrazovo-zvukové záznamy, ako aj texty uverejnené na tejto internetovej stránke sú predmetom autorských práv v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov. V prípade použitia časti textu alebo iných obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov internetovej stránky po predchádzajúcom výslovnom písomnom súhlase občianskeho združenia Unique & Limited ako prevádzkovateľa, sú tretie osoby povinné uviesť internetovú stránku https://www.uniqueandlimited.sk, prípadne meno autora príslušného diela, ak je tento uvedený, ako zdroj informácií. Porušenie práv priemyselného vlastníctva alebo práv duševného vlastníctva zakladá zodpovednosť a môže byť postihnuté v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.